หลักข้อเชื่อ

  1. พระคริสตธรรมคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผ่านการดลใจมนุษย์ผู้เขียนให้ถ่ายทอดในภาษาและวัฒนธรรมที่เฉพาะเจาะจง

  2. มีพระเจ้าองค์เดียวผู้สำแดงพระลักษณะเป็นพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์

  3. พระบิดาทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ ผู้ทรงพระชนม์เป็นนิตย์ ทรงฤทธานุภาพทุกประการ เป็นผู้ทรงเนรมิตสรรพสิ่ง และ เป็นผู้พิพากษาทุกสรรพสิ่งอย่างเด็ดขาด

  4. พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าประสูติจากหญิงพรหมจารี โดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงปราศจากบาปทั้งสิ้น ทรงกระทำการอัศจรรย์ ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้การเขน พระชนม์ชีพและพระโลหิตประเสริฐของพระองค์เป็นค่าไถ่บาปของมนุษย์ ทรงถูกฝังไว้แล้วในวันที่สามหลังจากนั้น ทรงฟื้นคืนพระชนม์พร้อมพระกาย เสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้า และจะเสด็จมายังโลกนี้อีก ด้วยฤทธานุภาพและพระเกียรติใหญ่ยิ่ง

  5. พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตกับผู้เชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าทุกคน เพื่อทรงช่วยในการดำเนินชีวิตใหม่

  6. ความรอดจากบาปทั้งปวงเป็นพระคุณของพระเจ้าเท่านั้น พระเจ้าประทานพระคุณผ่านการตายและฟื้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ เป็นข่าวประเสริฐที่มนุษย์รับไว้ได้โดยความเชื่อ

  7. เราเชื่อในคริสตจักรเดียว ที่พระเยซูคริสต์เป็นศรีษะและเจ้าของ คริสตจักรสําแดงแผ่นดินของพระเจ้าความเป็นหนึ่งเดียวกันและความหลากหลายของคริสตจักรทั่วโลก คริสตจักรเป็นชุมชนแห่งการนมัสการ เสริมสร้างผู้เชื่อให้เป็นเกลือและแสงสว่างแห่งแผ่นดินโลก

  8. เมื่อถึงวาระแห่งการฟื้นจากความตาย ผู้เชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าไม่ต้องรับการพิพากษาโทษบาป ส่วนนอกนั้นต้องรับการพิพากษาโทษเป็นนิตย์จากพระเจ้า